MAZERET, İnsanın Kendisine Söylediği En Büyük Yalandır.
Hz. Ali Davet Formu

Uzmanlıkları

 1. Ana Sayfa
 2. Uzmanlıkları

Mazeret Yok Gösterisi

İnsanların günlük yaşamda sık sık başvurduğu ve toplumsal bir alışkanlık halini alan “Mazeret”, 

iş hayatını da özel hayatlarımızı da olumsuz etkiliyor. Çünkü mazeret bizim en önemli toplumsal 

yaralarımızdan biri. Bireysel meselelerde de toplumsal konularda da mazeret üretme konusunda 

son derece başarılıyız. Hayatımızda durmadan tekrarlanan bu filmin adı; “Her şeye Rağmen” ve 

başrolde hep “Mazeretler” var!

Eğlenerek öğrenmeyi, çözümleyerek öğrenmeyi, kendimizi geliştirerek öğrenmeyi mutlaka 

öğrenmeliyiz. İşte “Mazeret Yok!” adını taşıyan bu motivasyon içerikli gösteride bunu 

gerçekleştireceğiz.
“Mazeret Yok!” Dr. Şaban Kızıldağ’ın etkin sunumuyla,

Ayı Toplantıları

Motivasyon Toplantıları

Kurum İçi Zirveler

Üniversite Konferansları

Kongre Organizasyonları’ nızda, Kurumunuza özel konseptiyle zihinlerde iz bırakıyor…

Danışmanlık

Aile Şirketleri Danışmanlığı

Kimlik Vizyonu ve Yapılanma Bu süreçte; 

'Ailenin Kurumsallaştırılması', 

'Şirketin Kurumsallaştırılması', 

'Aile Anayasası', 

'Hissedarlar Sözleşmesi', 

'Aile Varlıklarının Yönetimi', 

'Şirket Değerlerinin, Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi', 

'Aile Danışmanlığı' çalışmaları yapılmaktadır.
Büyümeyi Yönetmek Bu süreçte; 

'Stratejik Planlama ve Yapılandırma', 

'İş Planlaması ve Organizasyon', 

'Yeniden Yapılandırma',

'Şirket Varlıklarının Yönetimi' çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Bu süreçte; 'Kurum Stratejisi', 'Stratejik Yol Haritası', 'Stratejik Planlama 

ve Kurumsal Performans Yönetimi', 'Stratejik Program Bütçe Bağlantısı' 

çalışmaları yapılmaktadır.

Koçluk

Takım Koçluğu

Özünde 'insanı anlamanın' yattığı zihinsel süreçlerin 'nasıl' çalıştığının aktarıldığı, iş hayatına 

'ne şekilde' yansıdığının paylaşıldığı ve bütün olarak geleceğe 'nasıl ışık tutulabileceği' yönünde 

bir çalışmadır. Çalışmanın amacı, bireysel düşünce ve davranış tarzından ziyade, ekip olarak 

nasıl hareket edilmesi gerektiği ve bu şekilde neler elde edilebileceğini göstermek, takımların 

kurum içinde birlikte gelişmeleri, daha uyumlu çalışmaları ve verimli sonuçlar almalarını sağlamaktır.

Takımı veya grupları bira araya getirerek, onları belirli amaçlar çerçevesinde düşündürmek ve 

istenilen hedefe doğru aksiyon planları yapmak ve uygulatmaktır. Etkin takımlar ve ilişkiler kurum 

bünyesinde performansı artırmanın anahtarıdır. Yönetimin belirlediği vizyon ve hedeflerin ekip 

tarafından sahiplenmesinin önündeki engeller,'Biz Bilinci', 'Problem Çözme', 'Takım Yönetimi', 

Takım koçluğu ile takım üyeleri birbirlerine güvenmeyi, açık iletişim kurabilmeyi, birbirlerini dinlemeyi 

ve birbirlerine saygı göstermeyi öğrenirler. Diğer taraftan beklentiler açıkça ortaya koyulur ve bir 

süzgeçten geçirilir.

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Tüm işletmelerde lokomotif her zaman yöneticilerdir. Kurumlar, her ne kadar sistemsel hiyerarşiler 

içerisinde yönetiliyor olsalar da, kurumun gelişim süreci içerisinde ana hedefi belirleyen, hedefe gidilen 

yoldaki stratejileri ve yapılanmayı oluşturan üst düzey yöneticilerdir. Bu nedenler başarıya giden yol, 

üst düzey yöneticilerin yaşamları içerisindeki alt kimliklerinin tümü içerisinde, uyumlu, mutlu ve verimli 

olmalarından geçmektedir. Müşterilerimizin profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere 

ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini artırabilmeleri ve etkin birer lider olabilmeleri için yeterliklerini 

arttırmayı ve davranışlarını istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemelerine destek olmayı 

amaçlamaktayız.

Koçluk ilişkimiz kısa sürede danışanlarımızın karşılaştıkları problemleri daha etkin çözebilmeleri için 

yakaladıkları bir avantaj haline dönüşmektedir. Koçluk ilişkimizde; yöneticinin karşılaştığı problemlerin 

çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi; bunu yaparken liderlik kapasitesinin ve diğer rollere ve 

durumlara genellenebilecek yeni düşünüş ve davranış biçimlerinin geliştirilmesi; öğrenmenin koçluk 

ilişkisi sona erdikten sonra da devam etmesini sağlayacak kendini değerlendirme ve analiz etme 

beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca yönetim becerilerinin geliştirilmesi doğrultusunda daha iyi ve etkin kararlar vermeleri, etkin 

birer lider haline gelmeleri, temel koçluk becerilerini kazanarak, kişisel ve profesyonel hayatlarında 

kullanabileceği yetkinlikler kazanmaları, etkileşime geçtikleri herkesle etkin iletişim kurabilmeleri, 

değişik kişilik tiplerindeki insanları yönetebilme becerileri kazandırmak temel amaçlar arasındadır. 

Bu amaçlar dâhilinde, katılımcılarla, “uyum” içinde çalışarak: Kişinin öz değerleri, ihtiyaçları, güçlü 

ve zayıf yönleri, inanç ve yaklaşımları gibi aslında kendisini oluşturan parçaları hakkında bilinç ve

 farkındalık geliştirmesine yardımcı olmakta, Kişinin kendi potansiyellerini, kişilik yapısını, liderlik 

tarzını ve başkalarının kişilik yapılarını çözebilecek bilgi ve beceriyle donatmakta, Hedeflenen 

sonuçlara uygun tutum, davranış, donanım ve kaynaklar açısından kuvvetli yanlarını ve gereksinimleri 

belirleyerek bir gelişim planı oluşturmakta, Gelişim planına ve belirlenen hedeflere ulaşmak için 

gerekli eğitimi ve stratejileri   sağlamakta, Ve bu strateji dâhilinde istenilen sonuçlara ulaşmak için 

kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlamasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler 

yapmasına destek olmaktayız.

“Yönetici Koçluğu Programı” çerçevesinde 20 liderlik kriterinin geliştirilmesi yönünde çalışma ve 

eğitimler yapılacaktır.

Kolaylaştırıcılık

'Kolaylaştırma sürecini etkin bir şekilde yaşayan gruplar, uygulamada, çok daha yüksek kalitede 

ve zamanında iş üretmektedirler. Diğer yandan ise grup içinde kapsamlı ve çok daha sağlam 

bir temek inşaa etmek mümkün olmaktadır. 'Kişilerin öğrenmesine veya yapılacak işin 

yalınlaştırılıp daha basit hale getirilmesi sürecini yönetmek için verilen profesyonel bir destektir.

Etkileşimli toplantıların başarılı geçmesi için Kolaylaştırıcı, 'verimli düşünme, can alıcı sorular sorma, 

anahtar fikirleri eklemleme, çözümler bulma ve verimli eylemleri tanımlama' konularında profesyoneldir. 

Kolaylaştırıcı hangi faaliyetlerde hayati önem taşır: 'Takım Kurma, Öncelikleri Belirleme, Önemli 

Yönetim Kurulu Toplantıları, Çok Taraflı Anlaşmazlıkların Çözümüne Yönelik Toplantılar, 

Üst Düzey Yönetici Toplantıları vb.'.

Eğitim

 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Etkili İletişim Eğitimi
 • Kör Noktalarımız Eğitimi
 • Lider Yöneticilik Eğitimi
 • Topluluk Önünde Konuşma Sanatı Eğitimi
 • Etkili ve Doğru Konuşma Eğitimi
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet Eğitimi
 • Zaman Yönetimi Eğitimi
 • Toplantı Yönetimi Eğitimi
 • Takım Yönetimi Eğitimi